logo
 • Anticamera
  022 44-11-85
 • Informații
  022 43-85-15

Spitalul Clinlc Municipal ”Sfânta Treime”,
str А. Russo 11, mun. Chișihau, MD-2068,
anunț de recrutare a personalului medical

 

 1. Medic anesteziolog, secția Anesteziologie: 3
 2. Medic reanimatolog, secția Reanimare: 5
 3. Medic de urgență DMU: 6
 4. Medic funcționalist, secția Explorări Funcționale: 1
 5. Medic toxicolog, secția Toxicologie: 3
 6. Medic imagist în cabinetul TC, secția Radiologie, Imagistică Medicală si TC: 1
 7. Asistent medical, secția Oftalmologie: 3
 8. Asistent medical, Blocul de operații: 2
 9. Asistent medical, secția Boli interne nr.1: 2
 10. Asistent medical, secția Boli interne nr.2: 3
 11. Asistent medical, secția Neurorecuperare: 1
 12. Asistent medical, secția Neurologie: 3
 13. Asistent medical, secția IMA: 2
 14. Asistent medical, DMU: 10
 15. Asistent medical, secția Reanimare: 10
 16. Asistent medical, secția Cardiologie: 3
 17. Asistent medical, secția Recuperare Cardiologică: 1
 18. Asistent medical, Blocul de sterilizare: 1
 19. Asistent medical, secția Urologie: 1
 20. Tehnician radiolog în cabinetul TC, secția Radiologie, Imagistică Medicală si TC: 1

Cerinţe minime pentru ocuparea funcţiilor vacante se anexează la anunțul dat și poate fi văzut pe pagina-web a instituției.

La concurs pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se pot înscrie persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 1. au cetățenia Republicii Moldova;
 2. au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 3. cunosc limba română scris și vorbit;
 4. sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 5. au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
 7. îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 8. îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, în fişa postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă.

Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor aprobate.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 5. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru (facultativ).

 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor, furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului, și prezentarea fișelor de post corespunzătoare funcției vacante – Ecaterina Podoleanu, specialist coordonator resurse umane, tel. (022) 44-32- 89; adresa electronică: scm.sf.treime@gmail.com.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 06.06.2019.

 Secretarul comisie de concurs: Bînzari Ana

Vezi regulamentul concursului

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP